Winkelwagen Totaal Artikelen (0)

Winkelwagen

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, brengen we de gebruikers en bezoekers van de site onder de aandacht: www.perfectetrekker.com/ de volgende informatie:

Adres: Reservoirpad 13, 3063 SL Rotterdam, Nederland

De op deze site verspreide informatie is eigendom van PERFECTE TREKKER. Elke kopie, gedeeltelijk of volledig, op welke wijze dan ook, mag niet worden gemaakt zonder de voorafgaande toestemming van PERFECTE TREKKER.

– Ontslag van verantwoordelijkheid

De site van PERFECTE TREKKER is enkel gebonden door een eenvoudige middelenverbintenis met betrekking tot de informatie die hij ter beschikking stelt van de mensen die de site bezoeken. Hoewel we alle stappen hebben genomen om de betrouwbaarheid van de informatie op deze website te waarborgen, kan PERFECTE TREKKER geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten, weglatingen of voor de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van deze informatie. Met name het gebruik van hypertekstlinks kan ertoe leiden dat u onze site raadpleegt naar andere servers om de gezochte informatie te achterhalen, servers waarover PERFECTE TREKKER geen controle heeft.

– Auteursrechten

Overeenkomstig het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom en, meer in het algemeen, internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van het auteursrecht, mag u zich onthouden van reproductie voor enig ander gebruik dan privégebruik, verkoop, verspreiding, uitgave, verspreiding, aanpassing, wijziging, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, de gegevens, de presentatie of de organisatie van de site of de auteursrechtelijk beschermde werken die op de website “PERFECTE TREKKER” verschijnen publiceren, meedelen, meedelen zonder de specifieke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht verbonden aan het werk, aan de presentatie of aan de organisatie van de site of aan de gereproduceerde gegevens.

– Franse wetgeving met betrekking tot het recht op toegang tot het geautomatiseerd dossier

Deze site is gedeclareerd bij de National Commission for Computing and Liberties (CNIL) onder verklaring nr. 2156733. In overeenstemming met de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, hebt u het recht op toegang en rectificatie van uw gegevens, dat u kunt uitoefenen door een e-mail te sturen via het contactformulier of door een brief te sturen naar de volgende adres:

Elke gebruiker die direct of indirect persoonlijke informatie in de dienst heeft gedeponeerd, kan de mededeling van persoonlijke informatie over hem vragen aan de servicebeheerder en deze indien nodig laten corrigeren.

Verzamelen en verwerken van uw gegevens

Als onderdeel van de commerciële relatie die met u wordt onderhouden, is het mogelijk dat PERFECTE TREKKER een aantal verwerkingen uitvoert op uw persoonsgegevens.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) en de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft u het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om inzage in uw persoonsgegevens, rectificatie of wissing daarvan, of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het recht om zich tegen de verwerking te verzetten en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens door te schrijven naar het adres: PERFECTE TREKKER – Reservoirpad 13, 3063 SL Rotterdam, Nederland , met een kopie van uw identiteitsbewijs.

Op dezelfde coördinaten kunt u zich kosteloos verzetten tegen commerciële prospectie.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via ons speciale online formulier .personal.